Adatkezelés – munkaerő közvetítés

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület (impresszum) mint adatkezelő (a továbbiakban: Lépéselőny), az ügyfeleit mint érintetteket (a továbbiakban: Ügyfelek) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a munkaközvetítéshez szükséges személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelések) az alábbiak szerint tájékoztatja:

 

Mit értünk munkaerő közvetítés alatt?

Munkaerő közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából. (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján)

 

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja az álláskeresők és a munkát kínálók egymásra találását elősegítő munkaerő közvetítési szolgáltatás, munkaerő-piaci szolgáltatás és egyéni munkaerő-piaci tanácsadás biztosítása, a felhasználókkal történő kapcsolattartás és közvetítés lehetővé tétele. A tárolt adatok a fenti célokon kívül más célra nem kerülnek felhasználásra.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

A Lépéselőny munkaerő közvetítés céljára hozzájárulás alapján kezeli a személyes adatokat (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható.

Az Adatkezelés jogalapja az Ügyfél által megadott előzetes és kifejezett hozzájárulás. Az Ügyfél személyes megjelenése alkalmával kitöltött Adatlapon megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja (töröltetheti adatait a nyilvántartásunkból) személyesen, illetve e-mail-ben. Az Ügyfél részéről az adatainak törlését rögzítő nyilatkozat vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatbázisból való kilépést eredményezi.

Az adatbázisba való bekerüléshez a papíralapú Jelentkezési lapon (a továbbiakban Adatlapon) az általános adatkezelésre vonatkozó rubrika kitöltésével és a résztvevő aláírásával megadott hozzájárulása, valamint az Adatlapon kötelezőként feltüntetett adatok megadása elengedhetetlen feltétel.

Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Lépéselőnyre vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Lépéselőny vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Lépéselőnnyel létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

 

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Tekintettel arra, hogy munkaerő közvetítés esetén – amennyiben a közvetítési folyamat sikeres – a Lépéselőny Ügyfele és a munkát kínáló között jön létre munkaviszony, nem pedig a Lépéselőny és az Ügyfél között, ezért a Lépéselőny ebben az esetben csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a közvetítési folyamathoz szükségesek.

A munkaerő-közvetítés esetén kezelt személyes adatok köre:

 • név,
 • születési hely és idő,
 • nem,
 • anyja neve,
 • állampolgárság,
 • családi állapot,
 • eltartott gyermekek száma,
 • lakcím illetve tartózkodási hely,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • legmagasabb iskolai végzettség,
 • szakképesítések és típusuk,
 • számítástecnikai ismeret,
 • idegen nyelv ismerete, szintje,
 • jogosítvány típusa,
 • munkaerő-piaci státusz, állománycsoport,
 • előző illetve jelenlegi munkaviszony,
 • keresett munkakör,
 • igénybevett szolgáltatás/ok,
 • esetleges gondnoki adatok,
 • aktuális ellátás/ok,
 • megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk, dokumentumok,
 • önéletrajzban szereplő egyéb információk (referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk, fényképfelvétel).

A fent felsorolt adatok közül a Lépéselőny nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy az Ügyfél részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket a regisztrációs folyamat során külön megjelöljük.

Lehetőség van a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok megadására is, ami teljesen önkéntes. Tekintettel arra, hogy a megváltozott munkaképességű álláskeresők után a munkáltatók kedvezményekre lehetnek jogosultak, ezért adott esetben ez az információ releváns lehet a kiválasztási folyamat során.

A megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján különleges adatnak minősülhetnek, amelyek kezeléséhez az Ügyfélnek külön írásos hozzájárulást kell adnia a Lépéselőny részére az Adatlap kitöltése alkalmával.

Amennyiben az Ügyfél ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója), akkor az Ügyfél feladata, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa. Ez esetben az Ügyfél szavatol azért, hogy ezt a hozzájárulást beszerezte. A Lépéselőny bármikor kérheti az Ügyfelet arra, hogy ezt igazolja, és ha ennek az Ügyfél nem tud eleget tenni, vagy ha a Lépéselőnynek bármilyen kétsége merül fel ennek helytállóságával kapcsolatban, akkor saját mérlegelése alapján az ajánlást vagy a referenciát eltávolíthatja (törölheti vagy zárolhatja) vagy akár az Ügyfélre vonatkozó adatok összességét is törölheti.

 

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A Lépéselőny az Ügyfelek által megadott személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az Ügyfelek hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (attól függően, hogy melyik a korábbi); és ezt követően az adatok törlésére, álnevesítésére, vagy statisztikai célú felhasználás érdekében anonimizálásukra kerül sor.

A Lépéselőny az Adatlapon kötelezőként kitöltendő bármely személyes adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonását, vagy az adatok bármelyikének törlésének kérését a szolgáltatásból való kilépésként és az azzal járó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásaként kezeli.

A webes adatbázisról, ideértve a személyes adatokat is, bizonyos időközönként mentések (backup) készülnek. A mentéseket a DiMa.hu Kft (adatkezelés) szervere tárolja.

 

Hogyan tájékozódhat az Ügyfél az adatai kezeléséről?

Az Ügyfelek az adatkezelésekről a Lépéselőny alábbi elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek:

 • kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést – ideértve azt a lehetőséget is, hogy az ügyfél elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát,
 • kérhetik adataik helyesbítését – ideértve a hiányos adatok kiegészítését is,
 • bizonyos korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (Ezt a Lépéselőny megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van.),
 • kérhetik az adatkezelés korlátozását (pl. a résztvevő vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén a résztvevő ellenzi az adatok törlését,
 • illetve gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat is – azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását.

Az Adatkezelő elérhetőségei: impresszum.

Az Ügyfélnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Lépéselőnynél. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Ügyfél ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

A szolgáltatásból való kilépés esetén kérjük, hogy ezt a Lépéselőny székhelyén személyesen, vagy a foglalkoztatasikozpont@gmail.com e-mail címre küldött e-maillel intézzék. A Tárgy mezőbe kérjük írják be: „Adatszolgáltatási kérés”. A Lépéselőny az egyes lemondások feldolgozását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni. Az Adatkezeléssel kapcsolatos további információk közzététele a lepeselony.com weboldalon történik.

 

Kik az adatfelkezelők?

A Lépéselőny az adatkezelések során folyamatos mentést, archiválást és adatszolgáltatást végez. A Lépéselőny által kezelt adatokhoz azon munkavállalói – és egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek – férhetnek hozzá, akiknek munkaköri (vagy egyéb szerződés szerint az irányadó jogszabályokból, illetve a Lépéselőnynél irányadó vállalati szabályozásból fakadó) kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

Az Adatlapon szereplő papíralapú személyes adatokat a Lépéselőny az adminisztrácós központjában (4026 Debrecen, Csap u. 36.) zárt szekrényben tárolja, amelyhez csak a megbízott adatkezelő férhet hozzá.

A papíralapon megadott adatokat webes adatbázisban tároljuk, melyhez kizárólag egyedi felhasználónévvel és jelszóval férhetnek hozzá az adatkezelők. Az adatbázist a Dima.hu Kft szerverén tároljuk. (DiMa.hu Kft adatkezelés)

 

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

A munkaerő közvetítés szolgáltatás célja, hogy kapcsolatba kerüljenek a munkát keresők és a munkát kínálók, ezért az álláskeresők és gyakornokok személyes adataihoz hozzáférhetnek azon munkaadók, amelyek a Lépéselőny ügyfelei. A Lépéselőny azonban szűrést végez a munkaadók által megadott ismérvek alapján a munkát keresők adatai között, és csak a munkaadók által meghirdetett pozícióra alkalmas jelöltek személyes adatait, önéletrajzát továbbítja a munkaadók részére. Tekintettel arra, hogy a Lépéselőny ügyfélköre időről-időre változhat, továbbá a munkáltatók újabb és újabb, különböző pozíciókra keresnek munkavállalókat, ezért nem lehetséges előre pontosan felsorolni, hogy melyek azok a munkáltatók, amelyek részére – a Lépéselőny általi előszűrést követően – a személyes adatok továbbításra kerülnek. Az Ügyfél tájékoztatást kérhet arról, hogy a Lépéselőny mely munkáltatók részére továbbította a munkaerő közvetítés céljára kezelt adatait, illetve, hogy ezekhez kik férhettek hozzá.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltatók által kezelt személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat harmadik személyek más módon kezelik, mint a Lépéselőny. A Lépéselőnynek semmilyen ráhatása sincs arra, hogy a munkaadók hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárunk. A felelősségkizárást ellentételezi, hogy az álláskereső magánszemélyek részére a munkaerő közvetítés igénybevétele térítésmentes. A felelősség ilyen kizárását az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy csak akkor vegye igénybe a Lépéselőny munkaerő közvetítés szolgáltatását, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

A felhasználók személyes adataihoz olyan munkáltatók is hozzáférhetnek, melyek nem az Európai Gazdasági Térség (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) valamelyik tagállamában, hanem valamilyen harmadik országban működnek. Előfordulhat az is, hogy a személyes adatait egy munkáltató olyan anyavállalatának vagy más hasonló vállalatnak továbbítja (pl. csoporton belül), amelyek ilyen harmadik országban találhatóak. Ezekben a harmadik országokban az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb lehet az európai uniós szabályozás szintjénél. Ezt Ügyfél tudomásul veszi, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adataihoz ilyen harmadik országokban lévő munkáltatók is hozzáférhetnek, illetve részükre személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Az általuk végzett adatkezelés megtiltása érdekében az adott munkáltatóval, vagy adott esetben harmadik személlyel kell felvennie a kapcsolatot.

 

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

A Lépéselőny biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával. A a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. Ugyanakkor a Lépéselőny nem tudja ellenőrizni, hogy az Ügyfél által megadott információkat a munkaadók milyen módon használják fel.

 

A szabályzat módosítása

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a honlapon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.

 

Utoljára módosítva: 2018. május 23.