Szivárványház Hajdúsámson

 Széchenyi 2020„SBefektetés a jövőbe infoblokk_300zivárványház” – tartós munkanélküliek számára Komplex Információs és Re-integrációs Szolgáltató Ház létrehozása Hajdúsámsonban

Projekt száma: ÉAOP- 5.13.-10-2010-0046

Ideje: 2011.06.01. – 2013.05.31.

Összköltségvetés:54.517.484 HUF, (90%-os támogatási intenzitással)

Hajdúsámson Szivárványház logóA Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ küldetése az álláskeresők, a családok és a szociálisan rászorulók segítése. A Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ a Lépéselőny Egyesület fenntartásában lévő intézmény, amely alapelve, hogy az ellátottak környezetükben hozzájussanak a szükségleteik kielégítéséhez szükséges szociális szolgáltatásokhoz.

Az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a értelmében a nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

 1. a)tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 2. b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

A szenvedélybetegek nappali ellátásának célja, feladata:

A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt.

A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat kell szervezni, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetőek.

A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.

A nappali ellátást biztosító intézmény:

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön,
 • alkalmas: – közösségi együttlétre,

– pihenésre,

– személyi tisztálkodásra,

– személyes ruházat tisztítására,

– az étel melegítésére, tálalására, és elfogyasztására,

– foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására.

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai különösen:

 • igény szerint meleg élelem biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése, sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
 • egészségügyi ellátás: felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, valamint mentális gondozás,
 • egyéni, csoportos fejlesztő felkészítés.

Tevékenységünket a szociális munka etikai kódexe alapján titoktartási kötelezettség betartásával végezzük.

 A nappali intézmény szolgáltatásai

 1. Hivatalos ügyek intézésének segítése

 • A kliens szenvedélybetegségbeli problémái mellett meglevő egyéb ügyeiben,
 • Szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, oktatási ügyekben
 • Alapvető személyazonosításhoz, munkavállaláshoz szükséges okmányok megszerzésének, igénylésének a kliens állapotához igazodó mértékű segítése, például: interneten sorszám-kérés, űrlapkitöltés, kísérés, stb.

Módjai: személyesen, levélben, telefonon, interneten

 1. Igény szerint meleg élelem biztosítása:

Az intézmény meleg élelmet biztosít az ellátottaknak, akik kérik, fenntartói döntés alapján többlet szolgáltatásként hideg élelmet biztosítunk minden ellátottnak. A kapott hideg étel, valamint a hozott étel melegítése esetén, helyben történő elfogyasztásra van lehetőség, egyszerre kis létszám esetén, a többfunkciós csoportszoba részeként kialakított étkező asztalnál.

Amennyiben igény merül fel a jövőben meleg étel biztosítására abban az esetben rendeléssel/rendelés leszervezésével tudjuk majd biztosítani, térítési díj ellenében.

A szolgáltatás indítása előtt célszerű pontos, hosszútávra is figyelő igényfelmérést végezni. Önmagában az ebédeltetés nem segíti elő a kliens rehabilitációját, re-integrációját, ezért csak a legszükségesebb esetben legyen igényelhető ez a szolgáltatás, mely napi egyszeri étkezés biztosításával, a helyben fogyasztás kulturált körülményeinek kialakításával vagy az étkeztetés lehetőségét biztosító együttműködés keretében oldható meg Térítési díjra, pénzkezelésre vonatkozó jogszabályok betartása, betartatása az intézmény feladata.


 1. Szabadidős programok szervezése

A kliensek kezdeményezéseit, igényeit figyelembe véve célszerű összeállítani a felkínálandó programokat, illetve lehetőség szerint bevonni őket a szervezésbe. A gondozási terv elkészítését megelőző állapotfelmérésben már érdemes a szabadidő szervezett eltöltésének igényére, óhajtott módjaira rákérdezni. A programok elsődleges célja lehet a kliens számára „üres idő”-ként megélt időtartam strukturálása. A szabadidő hasznos eltöltésének fő szempontja: másokat nem zavaró mértékben.

További lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére; az olvasás (könyv, újság, napi-, heti lapok, folyóiratok), rejtvényfejtés, rádiózás, zenehallgatás, tévénézés. A társasjátékok és a kézműves tevékenységek során a szociális készségek is fejlődnek (a szabálytanulás időszakában fontos a segítő jelenléte). A kártyázás csak akkor megengedhető, ha nem kötődik hozzá „hazárdjáték-szellem”, fogadás, nem pénzben, nem cigarettában stb. játszanak.

Az intézményen kívüli programok (sport, kultúra stb.) szervezésében, azok anyagi vonzatának viselésében klienseknek, hozzátartozóiknak is lehetőséget kell biztosítani.


 1. Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése

 • Mind szociális, mind egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítése (esetmenedzselés) mely tartalmazza;
 • Információnyújtást az intézmény létezéséről, megközelíthetőségről, igénybevételének feltételeiről.
 • Tájékoztatás esetleg szükséges vizsgálatok végzésének helyeiről;
 • Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens mentális, fizikai állapotának megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése;
 • Kapcsolattartás kezelőorvossal
 • Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek szervezése
 1. Munkavégzés lehetőségének szervezése

 • Az ellátottak munkavégzéssel, munkahellyel kapcsolatos igényeinek a felmérése, reális célkitűzések megfogamzásának segítése
 • Együttműködés kialakítása célszervezetekkel (foglalkozatás, munkaügy stb.)
 • Álláskeresés támogatása, kliensek motiválása a Munkaügyi Központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére
 • Munkába állás segítése az erre irányuló tréningekkel vagy a tréningekhez jutás lehetőségével
 • Intézményen belüli foglakoztatás egyéb feltételeinek kialakítása, azok szerinti működés: munka rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő foglalkozás
 1. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

Magában foglalja mindazon szakmai tevékenységek körét, amelyet az ellátottakkal közösen meghatározott célok elérése érdekében alkalmazni szükséges. A klienskör igényei, és a települési ellátórendszer nyújtotta szolgáltatások figyelembevételével kell kialakítani a szociális, mentálhigiénés, stb. ellátások körét, melynek egyik fő célja és iránya a prevenció. A szenvedélybetegek nappali intézményében a fiatalok váljanak képessé különféle speciális technikák elsajátításával egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.

Korrekt tájékoztatás, ismeretek nyújtása, szemlélet és attitűdváltoztatás az elért társadalmi réteg körében, felvilágosítás, veszélyeztetettséget felderítő tevékenység, propagandaanyagok, kiadványok készítése, támogató beszélgetések, ügyintézések, stb.

Az életvitelt, életvezetést segítő módszerek megjelenési formái:

Esetmunka: a szociális munka módszere, amelyek egyének vagy családok intrapszichés, interperszonális, szocio-ökonómiai, környezeti problémáit közvetlen kapcsolatban segítenek megoldani.

Egyéni terápia: a szociális, mentális gondok kialakulásának, az egyéni életút összefüggéseinek feltárása és az egyén motivációjának felmérése a cél.

Pár- és családterápia: a pár és családi konfliktusok kialakulásában, fennmaradásában az esetek többségében kommunikációs zavar áll. Ezért a családot, mint egységet, mint rendszert kell támogatni, ahhoz, hogy a nehézségek tartós megoldást nyerjenek

Egyéni esetkezelés: egyéni életfeltételek javítása a családban és a társas kapcsolatban

Családi szociális munka: a család segítése abban, hogy erőforrásait használni tudja, tagjai képesek legyenek megelőzni vagy kezelni szociális jellegű gondjaikat

Problémamegoldó esetmunka: 

A szociális esetmunka egyik formája. A modell által hangsúlyozott legfontosabb gyakorlati módszerek: az esetmunka beavatkozási céljának tisztázása, a koncentrált és időkorlátos intervenció és azon környezeti társadalmi erők figyelembe vétele, amelyek az ügyet befolyásolják, illetve amelyet ő befolyásol.

 1. Speciális önszerveződő csoportok támogatása

Az intézmény klienskörét is fogadó, szenvedélybetegség leküzdése, absztinencia megtartására szerveződő csoportok támogatása, működésük szervezésének segítése:

 • Infrastruktúra biztosítása a csoporttal kötött szóbeli megállapodás értelmében térítésmentesen, térítésdíj ellenében,
 • Csoportkohéziót elősegítő programok támogatása, hogy az önszerveződésekből csoport tudjon alakulni,
 • Absztinens közösség létrehozása,
 • Kliensek motiválása csoportalkalmakon való részvételre
 1. Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása

Ruházat mosása, szárítása tekintetében is a kliens aktív részvételére kell törekedni. Szükségleteinek megfelelő mértékben, de a higiéniai követelmények megtartása mellett kell egyénre szabottan kidolgozni a feltételeket. Az intézmény házirendjében szabályozza a mosó-/ szárítógép használatának módját. Személyi tisztálkodás, zuhanyzás feltételeinek meghatározása is a házi rendben kerül leszabályozásra.

Tekintse meg képes beszámolónkat az építkezésről!