Módosult a megváltozott munkaképességűek ellátásával kapcsolatos rendelet

rendelet

2016. május 1-jei hatállyal módosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.), továbbá 2016. június 9-ei hatállyal módosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) amely jogszabályok – többek között – meghatározzák a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek jogait és kötelezettségeit.

A módosítások értelmében a következő változások léptek életbe, amelyek érintik a rehabilitációs ellátásban részesülők értesítési és együttműködési kötelezettségeit*, továbbá ezen kötelezettségek megszegésének szankcióját:

1. Értesítési kötelezettség változása**

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy 10 napon belül értesíti a hatóságot, ha

  • az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,
  • keresőtevékenységet folytat (egyben közli a munkaadó, foglalkoztató megnevezését, székhelyét, telephelyét), vagy keresőtevékenysége megszűnt,
  • keresőtevékenység folytatása esetén a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2016. évben a minimálbér összege 111 000 forint, a minimálbér 150 százaléka 166 500 forint), egyidejűleg
  • haladéktalanul igazolja jövedelmének összegét***
  • a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelensége a 60 napot egybefüggően eléri,
  • rendszeres pénzellátásban részesül.

Keresőtevékenység folytatása esetén a továbbiakban az értesítéssel egyidejűleg nem szükséges a munkaszerződés szerinti heti munkaidőt igazolni. Amennyiben a keresőtevékenységből származó jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, az értesítéssel egyidejűleg szükséges igazolni a jövedelmét, amelyet megtehet a havi bérfizetési jegyzék, az adóhatóság által kiállított vagy munkáltatói jövedelemigazolás által. A keresőtevékenység során bekövetkezett keresőképtelenséget kizárólag a 60 napi egybefüggő keresőképtelenség esetén kell bejelenteni a rehabilitációs hatóság felé.

2. Keresőtevékenység rehabilitációs ellátás mellett****

Az Mmtv. módosítás értelmében keresőtevékenység folytatása esetén a rehabilitációs ellátásban részesülőknél kereseti korlát érvényesül, így a rehabilitációs ellátás mellett ezentúl időkorlát nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni az ellátás szüneteltetése nélkül.

Amennyiben a rehabilitációs ellátásban részesülő személy jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, a rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni. Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül, mind a 3 hónapban meghaladja a fent említett összeget, az 1. pont szerinti értesítési kötelezettsége keletkezik a rehabilitációs hatóság felé.

A fent leírtakat a 2016. április 30-át követően szerzett jövedelmekre kell alkalmazni. Amennyiben a rehabilitációs pénzbeli ellátás 2016. április 30-án keresőtevékenységre vagy közfoglalkoztatásra tekintettel szünetel, az ellátást 2016. május 1-jétől kell továbbfolyósítani, melyről a folyósító szerv hivatalból intézkedik, a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek külön kérelmeznie nem kell.

Amennyiben 2016. május 1-jét követően kerül bejelentésre a 2016. május 1-je előtt heti 20 órát meghaladóan folytatott keresőtevékenység vagy közfoglalkoztatásban való részvétel, a rehabilitációs ellátás visszamenőlegesen szüneteltetésre kerül a keresőtevékenység vagy közfoglalkoztatásban való részvétel kezdő dátumától 2016. április 30-áig.

3. Rehabilitációs ellátás felfüggesztése, megszüntetése az együttműködési, értesítési vagy rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségek megszegése esetén*****

Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő az Mmtv. 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott együttműködési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra – fel kell függeszteni. A folyósítás felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít. A folyósítás felfüggesztése időtartamának lejártát követően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból intézkedik a rehabilitációs pénzbeli ellátás ismételt folyósításáról, a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek nem kell erre irányuló kérelmet benyújtania. Amennyiben a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítása felfüggesztésre kerül, ez a tény a rehabilitációs terv hatályát és érvényét nem érinti, mivel a rehabilitációs ellátásban részesülő státusza változatlanul fennáll. Mindemellett a rehabilitációs folyamat szakmailag sem szünetel és az együttműködési kötelezettség továbbra is fennáll a rehabilitációs hatósággal.

Megszüntetésre kerül a rehabilitációs ellátása annak, aki az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból ismételten nem teljesíti.

————————————————————————————————————————————

*Az Mmtv. 6. § (2) és (3) bekezdése alapján.

**Az Mmtv. 17. § (3) és (4) bekezdése valamint az Mmr. 16. § (2) és (3) bekezdése alapján.

***Az Mmtv. 10. § (2a) bekezdése alapján biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni (2016. évben a garantált bérminimum összege 129 000 forint, a garantált bérminimum 150 százaléka 193 500 forint).

**** Az Mmtv. 10. § (2) és (2a) bekezdése, a 38/F. § (4) bekezdése, valamint a 38/F. § (2) bekezdése alapján.

*****  Az Mmtv. 7. § (4) – (4b) bekezdése, valamint a 10. § (2) bekezdés f) pontja alapján.

2016.07.26.