Mentori szolgáltatások

A Lépéselőny Egyesület  a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által meghirdetett közbeszerzési eljárás nyerteseként a „TÁMOP–1.1.2-11/1-2012-0001” projekt keretén belül munkaerő-piaci mentori szolgáltatásnyújtást valósít meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának járási munkaügyi kirendeltségein. A mentori szolgáltatást 7 kirendeltségen 12 fő mentor valósítja meg.

Mentori szolgáltatás

Munkaerő-piaci (mentori ) szolgáltatás nyújtása az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”  című projekt keretében

 

Egyesületünk szolgáltatóként látja el jelen projekt keretében a „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”  című projekt mentori szolgáltatását a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának alábbi kirendeltségein:

1.         Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (Balmazújváros)

2.         Hajdúböszörményi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (Hajdúböszörmény)

3.         Hajdúhadházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (Hajdúhadház)

4.         Hajdúnánási Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége (Hajdúnánás)

5.         Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség (Hajdúszoboszló)

6.         Hajdúnánási Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége (Polgár)

7.         Püspökladányi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (Püspökladány)

A projekt bemutatása

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című országos projektet, mely új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A projekt lebonyolítói a munkaügyi központok, szorosan együttműködve a járási hivatalok munkaügyi kirendeltségeivel.

Ki vehet részt a projektben?

A projekt azokat az álláskeresőket illetve azokat az álláskeresőként nem nyilvántartott, de a projektben való részvétel feltételeinek megfelelő személyeket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, akik esetében több segítő szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:

1.         a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők,

2.         a pályakezdő álláskeresők, illetve a 25 év alatti álláskeresők

2/a kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem

nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatalok,

2/b preventív munkaerő-piaci szolgáltatásokban részesíthető fiatalok (pl. iskolai tanulók)

3.         a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők, továbbá

4.         azok az álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben,  terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek;  gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek,

Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában is bevonható az a személy, aki a projektbe való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a projektbe történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet,

5.         foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresők,

6.         tartósan munkanélküli, vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők

Ide tartoznak, akik

•          legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

•          a leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősülő megyét érintő 5 kistérségben, vagy

•          a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet mellékletében szereplő – területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartózó – településeken élnek,

•          csoportos létszámleépítéssel érintettek.

Ön is a projekt alanya lehet, amennyiben a fenti célcsoport valamelyikébe tartozik.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a fentieknél álláskereső az, aki:

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és

6. akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Nem lehet a projekt alanya, 

•          aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,

•          akinek az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi központ vagy járási hivatal munkaügyi kirendeltsége) által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,

•          aki az adott munkaügyi központ adott TÁMOP 1.1.2 projektszakaszában egyszer már részt vett, (kivéve 2/a és 2./b  célcsoport),

•          aki másik munkaügyi központ által bonyolított projektben vesz részt,

•          aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű projekt),

•          akivel összefüggésben a munkaügyi központ által korábban indított bármely projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le,

•          aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett és bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült.

A Lépéselőny Egyesület a projekt keretében az alábbi szolgáltatásokat végzi:

 • Aktívan közreműködik a potenciális ügyfél programba vonásában (személyes, rendszeres telefonos megkeresés, információadás, tájékoztatók nyújtása, tartása) és a már programba vont ügyfél programban való részvételében, munkába állását akadályozó problémáinak feltárásában és megoldásában.
 • Figyelemmel kíséri az ügyfél mentális, fizikai és egészségi állapotát, élethelyzetét megismerve feladata az ügyfél motivációjának fenntartása, erősítése.
 • Feladata az ügyfél feltárt szükségleteihez igazodó – egyéni tervének megfelelő – szolgáltatások, támogatások ajánlása, és az ügyfél bevonásának segítése e szolgáltatás(ok)ba, támogatásokba.
 • Aktívan közreműködik az ügyfél Megállapodásában foglalt programelemek megvalósításában és az ügyfél projektben történő bennmaradásában.
 • Közreműködik az ügyfél képzésre történő orientálásában, pályatervének kialakításában, tájékoztatja az ügyfelet a munkaerő-piaci szempontból előnyös képzési szakirányokról, képzőhelyekről.
 • Figyelemmel kíséri az ügyfél képzésben való részvételét, előrehaladását, folyamatosan kapcsolatot tart a képző intézmény tanfolyami felelősével.
 • Probléma, rendszeres hiányzás esetén feltárja ennek okait, az ügyfél szükségletei szerint közreműködik az akadályok elhárításában, az ügyfél problémáinak hatékony megoldásában.
 • Információkat nyújt az ügyfélnek az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és igénybevételük módjáról.
 • Kapcsolatot tart munkaadókkal, a munkáltatói igényeket figyelembe véve feltárja az ügyfelek elhelyezkedést akadályozó körülményeit, segítséget nyújt a problémakezelésben és aktívan közreműködik megszüntetésében.
 • Az ügyféllel megállapodásban foglaltaknak megfelelően lépéseket tesz az ügyfél elhelyezkedése érdekében,
 • Aktívan közreműködik, segíti az ügyfelet az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában (pl. interneten álláskeresés, személyes kísérés, önéletrajzírás).
 • Állásinterjút szervez – indokolt esetben a kirendeltség közvetítő-kapcsolattartó munkatársának bevonásával – az ügyfél és a munkáltató között, és szükség esetén elkíséri az ügyfelet a találkozóra.
 • Támogatja az ügyfelet a munkába állásban, elősegíti a munkahelyre való beilleszkedését, mentális támogatást nyújt a megfelelő kapcsolatrendszer kialakításához, működtetéséhez, a munka megtartásához.
 • Ellátja az után követést, az utógondozó feladatokat, nyomon követi az ügyfél munkaerő-piaci foglalkoztatásának megvalósulását az egyéni programjának zárásáig. Az egyéni programzárást követően szintén nyomon követi az ügyfelet hat hónapon (hatásvizsgálati szakasz) keresztül.(A hatásvizsgálati szakaszban a mentori segítségnyújtás csak az elhelyezkedéssel záruló egyéni programot követően, csak a munkában tartás érdekében alkalmazható.)
 • A roma nemzetiségű ügyfelek élethelyzetéből fakadó problémák kezelése, programba vonásuk és programba tartásuk céljából együttműködik a helyi cigány kisebbségi önkormányzatokkal, valamint helyi roma szervezetekkel.
 • Az ügyfél elhelyezkedését akadályozó problémáinak megoldása érdekében kapcsolatot tart a családsegítő szolgálattal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, nonprofit gazdasági társaságokkal, képző intézményekkel, önkormányzatokkal.
 • Folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a kirendeltséggel, a képzőhelyekkel, valamint az adott kirendeltségek körzetében működő segítő szervezetekkel.
 • Nyilvántartásokat vezet a mentori tevékenységgel kapcsolatosan (munkalehetőségekről, munkáltatókról, képzési lehetőségekről, képzőhelyekről, segítő intézményekről/szolgáltatásokról, helyi önkormányzatokról, támogató szervezetekről és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, stb).
 • Elvégzi az ügyfelekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, dokumentálja tevékenységét, a megtett intézkedésekről mentori naplót vezet, biztosítja az ügyfél személyes adatainak védelmét.
 • Teljesíti tájékoztatási kötelezettségét a kirendeltségek felé, amennyiben az ügyféllel kötött TÁMOP-1.1.2.-11/1-2012-0001 megállapodásban foglaltak végrehajtását ellehetetlenítő körülmény merül fel, szükség esetén közreműködik a TÁMOP-1.1.2.-11/1-2012-0001 megállapodás módosítás előkészítésében.