A legfontosabb tudnivalók a próbaidővel kapcsolatban

próbaidő mekkora lehet

A próbaidő lényege, hogy a munkáltató megismerje a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartását, képességeit, a munkavállaló pedig megtapasztalja a munkahelyi környezetet és elvárásokat. A próbaidő szabályozásának indoka igencsak egyszerű, a felek a munkaviszony létrehozásakor még nem ismerik egymást. A feleknek azonban lehetőségük van annak eldöntésére, hogy a próbaidő elteltét követően kívánnak-e egymással dolgozni, vagy sem.

Hány napos lehet?

A jelenleg hatályos munkajogi szabályozás szerint a munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető, amelynek tartama harminc nap.Harminc napnál rövidebb próbaidőt kollektív szerződés vagy a felek is megállapíthatnak.

Harminc napnál hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt a felek, legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kollektív szerződés állapíthat meg.

Milyen feltételei vannak a próbaidőre való szabályozás kikötésének?

Próbaidő csak és kizárólag a munkaszerződés megkötésekor és írásban köthető ki. Ha ezt a felek nem tették meg, úgy annak fennállására később egyik fél sem hivatkozhat, és magába a munkaszerződésbe sem kerülhet be utólagosan.

A gyakorlatban megfigyelhető, hogy egyrészt a munkaviszony létesítésekor a felek egyre gyakrabban kötnek ki próbaidőt, másrészt azonban az is egyfajta tendencia, hogy azt a felek csak szóban rögzítik. A szóban kikötött próbaidő nem érvényes, mégis vannak olyan munkáltatók, akik egy szóbeli megállapodásra alapozva szüntetik meg a munkaviszonyt, mondván, szóban ebben állapodtak meg. Az ilyen megszüntetési mód jogellenes.

További fontos szabály, hogy a próbaidőnek a meghosszabbítása tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet.

A próbaidő alatt a munkáltató még akkor is megszüntetheti a munkaviszonyt azonnali hatállyal, ha a munkavállaló betegállományban van.

Mi változott az Új Munka Törvénykönyvében a próbaidővel kapcsolatban?

Sok mindent lehetett hallani arról, hogy a 2012. július 1-jén hatályba lépő új Munka Törvénykönyve hogyan fogja szabályozni a próbaidőt. Voltak olyan törekvések, hogy a 3 hónapos keretet felemelik és a felek már a munkaszerződésben is megállapodhatnak hosszabb próbaidőben. A törvény azonban lényegében a korábbi szabályozással egyező tartalommal szabályozza a próbaidő intézményét.

Ugyanakkor ,,apró” eltérés, hogy, ha a felek a törvényes maximumhoz képest rövidebb próbaidőt kötnek ki, lehetőségük van a próbaidő – legfeljebb egy alkalommal, közös megegyezéssel történő – meghosszabbítására is. Természetesen meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a próbaidő mértéke a törvényes (3 hónap), illetve a kollektív szerződésben kikötött felső mértéket (6 hónap). Kollektív szerződés tehát a próbaidő tartamát legfeljebb hat hónapban is meghatározhatja.

Adott esetben, ha a felek a munkaszerződésben 1 hónap próbaidőt kötnek ki, akkor azt egy alkalommal, közös megegyezéssel, írásban meghosszabbíthatják, maximum további két hónappal. Így nem sértik meg azt a szabályt, hogy a próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

próbaidős szerződések

Miért előnyös a próbaidőben való megegyezés a munkavállalónak?

A próbaidő intézménye különösen akkor szolgálhatja a munkavállaló érdekeit, amikor egyszerre több állást is megpályázott és még hezitál, hogy melyik munkát válassza hosszabb távra. A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés gyakorlatilag lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy a ,,következő” nap már az új, általa előnyösebbnek tartott munkahelyen kezdjen.

Míg mondjuk, ha a felek két hónap felmondási időt kötnek ki a munkaszerződésben és a munkavállaló rendes felmondással megszünteti a munkaviszonyát, akkor a két hónapot le kell dolgoznia, és ezen időtartam letelte után kezdhet csak az új munkahelyen.

Felmondhatnak-e határozott idejű munkaviszony esetén?

Próbaidős munkavállalónak akkor lehet felmondani az első 3 hónapban, ha határozatlan idejű a munkaviszonya, hanem a határozott idejű munkaviszonyt is meg lehet szüntetni azonnali hatállyal és indokolás nélkül. Ez abban az esetben is igaz, ha a határozott idejű munkaviszony időtartama azonos a próbaidős időtartamával (azaz maximum 3 hónapra jött létre a munkaviszony).

Próbaidő alatt a munkaviszony azonnali hatállyal megszüntethető. Mire kell ügyelni?

A próbaidőt töltő munkavállalónak a munkaviszony minden kötöttség nélkül azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető. A munkaviszonynak ebben a formában történő megszüntetésére is vonatkozik az a követelmény, hogy a jogokat és a kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. Az azonnali hatályú megszüntetést írásba kell foglalni és amennyiben a munkáltató szünteti meg azonnali hatállyal a jogviszonyt, abban az esetben jogorvoslati kioktatást is kell tartalmazni a jognyilatkozatnak, ugyanis a munkavállalónak ebben az esetben is joga van bírósághoz fordulni.

Fontos további szabály, hogy az azonnali hatályú megszüntetésről szóló nyilatkozatot nem kell megindokolni. Ha azonban tartalmaz indokolást, akkor azért a nyilatkozó fél helytállni köteles. Igen nagy ,,öngól” lehet a munkáltató részéről, hogyha az azonnali hatályú megszüntetést megindokolja, azonban később a munkaügyi bíróságon nem tudja bizonyítani az indokok valóságát és okszerűségét.

Mikor kell közölni, ha próbaidősnek felmondanak?

A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés esetén kiemelten nagy jelentősége van a közlés időpontjának. Az írásbeli nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Ha a fél az azonnali hatályú megszüntetésről szóló nyilatkozatot csak a próbaidő lejártát követően közli a másik féllel, a nyilatkozat jogellenes. A jognyilatkozatot tehát a próbaidő tartama alatt át kell adni a másik félnek, azaz postai feladás esetén nem elég, ha a próbaidő alatt a munkáltató postára adja a nyilatkozatot, a küldeményt a próbaidő alatt át is kell venni a munkavállalónak.

(Forrás: www.profession.hu)

http://www.profession.hu/cikk_munkaszerzodes/20120227/a-legfontosabb-kerdes-a-probaidovel-kapcsolatban/791